SAZEBNÍK ÚHRAD ZA ÚKONY POSKYTOVANÉ

PEČOVATELSKOU SLUŽBOU KOSTELEC NAD ORLICÍ

 

PLATNÝ OD 1. 4. 2017

I. Základní činnosti

Výše úhrady v Kč

Základní sociální poradenství

Zdarma

a)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

120 Kč/hod.

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním                  

prostoru

 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

120 Kč/hod.

 

pomoc při úkonech osobní hygieny

 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

pomoc při použití WC

c)      poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 

dovoz nebo donáška jídla

30 Kč/úkon

 

pomoc při přípravě jídla a pití

120 Kč/hod.

 

příprava a podání jídla a pití

120 Kč/hod.

d)     pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

běžný úklid a údržba domácnosti

120 Kč/hod.

 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

120 Kč/hod.

 

donáška vody

120 Kč/hod.

 

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných

zařízení

120 Kč/hod.

 

běžné nákupy

120 Kč/hod.

 

pochůzky

120 Kč/hod.

 

velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení

domácnosti)

100 Kč/úkon

 

praní a žehlení osobního nebo ložního prádla popřípadě jeho drobné

opravy

60 Kč/kg

e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,

k lékaři, na orgány veřejné moci nebo instituce poskytující veřejné

služby a doprovázení zpět

120 Kč/hod.

II. Fakultativní (doplňkové) činnosti

Výše úhrady v Kč

Dohled

120 Kč/hod.

 

Úhrada za poskytnuté služby je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k  zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

Schváleno Usnesením Rady města Kostelce nad Orlicí, č. RM 6/2017 ze dne 6. 3. 2017 s účinností od 1. 4. 2017.

A

A

A