Sazebník úhrad za úkony poskytované

Centrem denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

Platný od 1. 1. 2018

I. Základní činnosti

Výše úhrady v Kč

Základní sociální poradenství

Zdarma

a)      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

 

pomoc při úkonech osobní hygieny

130,-/hod.

 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,-/hod.

 

pomoc při použití WC

130,-/hod.

b)      poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

 

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

75,-/oběd

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130,-/hod.

c)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

130,-/hod.

 

podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

130,-/hod.

d)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

 

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

130,-/hod.

e)      sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:

 

 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

130,-/hod.

f)       pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:

 

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

130,-/hod.

 

Schváleno Usnesením Rady města Kostelec nad Orlicí č.RM 29/2017 ze dne 18. 12. 2017 bod dd).

 

 

 

 

 

A

A

A