Důvody k ukončení služby

S uživatelem může být ukončeno poskytování služby z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytování služby jedná se o tyto důvody:

 

 • Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 3 měsíce.

 

 • Jestliže se uživatel chová k pracovnicím Domovinky způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, nebo např. jestliže pracovníky Domovinky opakovaně ohrožují domácí zvířata (např. psi) uživatele nebo domácí zvířata rodinných příslušníků uživatele.

 

 • Jestliže se uživatel chová agresivním způsobem a svým chováním ohrožuje pracovnice Domovinky, sebe a své okolí.

 

 • Jestliže uživatel nevyužívá sjednaných služeb po dobu delší než 6 měsíců. Toto je považováno za pominutí důvodů pro poskytování služeb Domovinky.

 

 • Jestliže dojde k naplnění osobního cíle uživatele a uživatel je natolik soběstačný, že poskytování služeb nebude třeba.

 

 • Jestliže se stav uživatele nebo jeho sociální situace natolik zhorší, že poskytování služeb nepřispěje k naplnění osobního cíle uživatele nebo uživatel vyžaduje zdravotní péči či péči rezidenčního zařízení.

   

 • Jestliže uživatel v průběhu poskytování služeb Domovinky naplní podmínky kontraindikace pro poskytování těchto služeb.

   

 • Jestliže uživatel neakceptuje změny cenových podmínek daných Sazebníkem úhrad za úkony poskytované Domovinkou schvalovaným Radou Města.

A

A

A